Enne eluruumi üürimist on oluline läbi mõelda kõrvalkulude, hoone korrashoiu- ja parenduskulude ning eluruumi kasutusest tuleneva kulumisega seotud kulude tasumise kokkulepped.

Kõrvalkulud

Kõrvalkulud on seotud asja kasutamisega. Näiteks, üürileandja või kolmanda isiku teenused, sealhulgas üürieseme kütte-, vee-ja elektrikulud, kulutused kinnistu tavapäraseks koristamiseks või valveks jms.

Pooled võivad kokku leppida, et kõrvalkulud tasub üürnik. Kui lepingus pole kõrvalkulude maksmist kokku lepitud, tasub nende eest seaduse kohaselt üürileandja.

Oluline on märkida, et kõrvalkulud ei seondu lepingueseme parendamise või selle puuduse kõrvaldamisega.

Hoone korrashoiu- ja parenduskulud

Hoone korrashoiu-ja parenduskulud on terve hoone (mitte konkreetse eluruumi) lepingujärgses seisundis hoidmiseks ja parendamiseks vajalikud kulud. Näiteks, remondifondimaksed ja korteriühistu võetud laenumakse osa.

Kui pooled lepivad kokku nn remondifondimaksete tasumises üürniku poolt, tuleb vastav kokkulepe lepingus nõuetele vastavalt kajastada.

Hoone korrashoiu-ja parenduskulud peavad olema mõistlikus, proportsionaalses ja ettenähtavas ulatuses.

  • Mõistlikkuse all mõeldakse seda, et tehakse asjakohaseid töid, mille maksumus vastab turuhinnale.
  • Proportsionaalsuse all peetakse silmas, et üürnik ei pea lühikese aja jooksul maksma kinni terve hoone remondikulusid.
  • Ettenähtavuse all mõeldakse üürniku jaoks kindlaks määratavaid ja ette teada kulusid, mis ei suurene lepingu ajal märkimisväärselt.

Kui parenduskulud tasub üürnik, siis ei saa vastavate parenduste tõttu üüri tõsta.

Eluruumi tagastamisega seotud kulud

Pooled võivad eluruumi üürilepingus kokku leppida, et üürnik tagastab asja esialgses seisundis. Teisisõnu, üürnik kõrvaldab hariliku lepingujärgse ja enda kasutusest tuleneva eluruumi kulumise ning halvenemise või kannab sellega seotud mõistlikud ja vajalikud kulud. Näiteks, lagede ja seinte värvimine, tapeedi vahetamine, täkete pahteldamine seintel, põranda süvapuhastus jne.

Kokkulepet, kus üürnik tagastab asja sisuliselt samaväärses seisundis nagu ta üürileandjalt sai, on pooltel võimalik teha vaid lepingu esialgsel sõlmimisel.

Seega tasub üürileandjal lepingu sõlmimise eel läbi mõelda, milliste kokkulepete sõlmimine oleks asjakohane ja soovitav ning püüda need võimalikult täpselt ja selgelt määratleda.

Kõik eelpool nimetatud kokkulepped tuleb sõlmida kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis.